Uboški dom, Subotica (1836-1940)

Subotica se relativno brzo razvijala krajem XVIII veka i postala značajno mesto privrednog, društvenog i kulturnog života u ovom delu Panonske nizije. Doseljavali su se ljudi raznog zaposlenja, razne nacionalnosti i veroispovesti, razvijala se trgovina i zanatstvo, počelo se sa urbanizacijom mesta, isušivanjem bara i močvara u i oko grada, osnivala su se kulturno-prosvetna društva.[4] Umesto ranara–berbera, neškolovanih babica i drugih nemedicinskih lica, zdravstvenu pomoć su prema Normativu morali pružati lekari sa diplomom državnih medicinskih fakulteta i babice sa ispitom viših medicinskih škola. Grad je morao imati Uboški dom i Bolnicu. Gradske vlasti, međutim, nisu u potpunosti ispunjavale odredbe Normativa. U gradu su, istina, radili diplomirani lekari (gradski fizik), hirurg, apotekar i „ispitane“ babice (examinates obstetrices),[5] ali Uboški dom lociran na kraju grada bio je nepodobna i nehigijenska kuća za smeštaj siromaha: bila je to kuća–nabijanica sa trščanim krovom u kojoj su dve sobe i kuhinja imali zemljani pod i dvorište bez bunara i zahoda. Bolničku zgradu grad nije imao.[6]

Pokušaji da se bolnička zgrada izgradi nisu donosili rezultate dugi niz godina.[7] Stoga je dr Anton Štrobl (Strobl Antonius, 1765–1830) sa diplomom doktora medicine, hirurgije, akušerstva, veterine, tržišne i policijske medicine[8]pokušao za vreme dok je bio glavni gradski fizik (1792–1828)[9] da leči obolele siromahe u, na njegovu inicijativu, često popravljanom Uboškom domu nazvanom i Domus Hospitalis, Nosocomium odnosno Hospitalium o čemu govori Specifikacija lekova izdata u apoteci za potrebe bolničkih bolesnika[10] kao i njegov potpis na dokumentima da je „upravnik bolnice“ – Antonius Strobl, Physicus Loci Ordinarius et Nosocomii Civici Dirigens Medicus.[11]

…Sve je ovo imperativno zahtevalo da se preduzimaju mere uređenja grada i osnivanje zdavstvene ustanove. Finansijske mogućnosti grada nisu bile dovoljne pa se sve rešavalo sporo. Što se tiče zdravstva, dobrovoljni prilozi i novac od dobrovoljnih priredbi omogućili su samo podizanje jednog skromnog Uboškog doma 1836. godine na kraju Halaškog (danas Karađorđevog) puta koji i sada preopravljen služi svojoj nameni.[18]

…U Izveštaju iz 1837. godine ponovo iznosi opis starog Uboškog doma koji je i dalje služio kao „bolnica“ i u zadnje vreme se nazivao Hospitale Civicum jer ni Dom podignut 1836. godine nije bio pogodan za lečenje obolelih siromaha pa navodi da su higijenski uslovi starog Doma i dalje loši: u jednoj sobi su bolesni koje leče fizik i hirurg a u drugoj oni koje kontroliše Magistrat jer su nemoćni za bilo kakav rad. Zato zahteva ponovo, da se razmotri mogućnost izgradnje jedne bolničke zgrade.[25]

https://suistorija.wordpress.com/subotica-mozaik-istorije-xx-vek/zivot-i-rad-dr-antona-kovaca-prvog-upravnika-gradanske-bolnice-u-subotici/

 

UBOSKI 1928 Subotica dobra
lokacija Doma na karti iz 1928.

 

10 din 47 1463 IV 1437 933 a
IAS, F 47. 1463. IV 1437 933

U 1931. kada je gradski budžet iznosio 39 946 567 dinara,   izdavajanja za socijalne  svrhe su dostizala 2% budžeta. Tako je za  Uboški fond bilo opredeljeno -314 255 dinara, za   Nagrade i pomoć- 248 900, za Milostinju – 146 291, svega 709 446 dinara.

Tokom 1930. godine 629 lica je bilo smešteno u Uboškom domu.

U 1933. godini u Uboškom domu je bilo primljeno 45 muških i 20 ženskih lica kao i 19 djece. Umrlo ih je 28. Staratelj ustanove je bio Stipan Ivić. Uboški dom je osnovan još 1836. godine. Nalazio se u ulici Save Tekelije 96.

Staratelj doma je bio Stipan Ivić.

broj osoba 1933. godine u Uboškom domu

 

 

mjesec

primljeno izašlo umrlo
odrasli djeca odrasli djeca odrasli
m. ž. m. ž. m. ž. m. ž. m. ž.
I 7 5 1 1 1 5 2 3
II 4 1 1 2 1 1
III 3 2 1 2 19 6 1 1 3
IV 7 2 5 1 7 2 3 2 1 1
V 2 1 2 1 1 2 1
VI 4 5 3 2 4 1 1 1
VII 2 1 1 1 3 2 1
VIII 2 2 2 1
IX 1 1 1 2 1 1
X 4 1 1 1 2 1
XI 4 1 1 1 1
XII 5 1 2 1 2 1
svega 45 20 11 8 38 18 16 5 15 13
jelovnik
Jelovnik  iz avgusta 1932.
UBOSKI DOM IZVJESTAJ
1933.

Uboški Dom sa adrese Save Tekelije 96  preseljava 1932. godine na novu lokaciju – Beogradski put 117.  Doduše objekat preko puta Gradske bolnice  su želeli za sebe i sokoli, ali nisu ga dobili.   Do tada je bio Dom za trahomatičnu decu.

U 1940. zgradu na adresi Beogradski put 117 (bivši Uboški Dom) useljava nova ustanova: Institut civilne zaštite i Škola telesnog vaspitanja.

dom

vidi: http://www.gradsubotica.co.rs/sta-se-radi-na-mlinu-kod-bolnice/

Stad
Objekat Doma slikan sa pozicije stadiona u izgradnji

FOTO grafije

http://www.suarhiv.mycpanel.rs/files/olvaso_2016/analitikus/F-180/beleska%20o%20zbirci.pdf

03

F. 180 ZBIRKA FOTOGRAFIJA  1862 –
Beleška o Zbirci
Fotografija predstavlja ilustraciju jednog vremena, događaja i ličnosti, ona može biti
posmatrana kao umetnička fotografija ali kao i istorijski izvor. Fotografija vizuelno
ovekovečava sredinu, ljude , stvari i dešavanja. Često se koristi prilikom istraživanja, pisanja radova ili novinskih članaka kako bi se dopunila ili približila tema ili događaj o kome se piše. Istraživači se obraćaju prilikom istraživanja određene teme kako bi je putem fotografije pratili i potvrdili istorijske činjenice u tekstu. Postoje i novinari koji tragaju za interesantnom fotografijom kako bi im ona poslužila kao inspiracija za priču.
Fotografije se koriste prilikom izložbi gde često bude veću pažnju i interesovanje gledalaca od izloženih arhivskih dokumenata ili predmeta.
Formiranje Zbirke u Arhivu 1975. godine vršeno je preseljenje arhivskih fondova u prostorijama Arhiva u Subotici i tom prilikom je sakupljen veliki broj fotografija, te se ukazala potreba za stvaranjem zbirke. Tada je stvorena Zbirka fotografija.

K 4, porto rs smanjena
Foto. Macasowsky

Ova Zbirka je nastala od fotografija zatečenih u Arhivu od poklonjenih, otkupljenih i
preuzetih fotografija. Postepeno se broj fotografija uvećavao. Takođe su nastajale fotografije i u Arhivu koje su pratile razne manifestacije i događaje uz učešće zaposlenih.
Napravljen je popis i razvrstavanje fotografija na teme koje se nalaze na slikama. Osim ovih fotografija postojale su i fotografije u okviru pojedinih arhivskih fondova, za neke kao fotografije iz fonda Zbirka radničkog i narodnooslobodilačkog pokreta je urađen analitički opis fotografija na kartonima prilikom sređivanja samoga arhivskog fonda.

soko 10
Foto. Kral

U Arhivu je do 2009. godine postojao samo popis po celinama fotografija. Izuzetak je
predstavljala grupa fotografija koje su preuzete od strane Radničkog univerziteta „Veljko
Vlahović“ u Subotici, gde je već bio sačinjen registar negativa od A-Ž pre nego što je bio
prenet u Arhiv. Takođe za ovu tematsku celinu postoji matična knjiga negativa i negativi u kovertama od broja 1- 1983. Zbog sve veće potražnje od strane istraživača i korisnika pristupilo se sređivanju ove Zbirke sa izradom analitičkog opisa. Obrada fotografija ima za cilj lakše snalaženje i pronalaženje fotografija u okviru različitih tema i vremenskih epoha. Fotografije se sređuju tematski a u okviru toga i hronološki. Sređivanje se vrši po Uputstvu za čuvanje i obradu zbirke fotografija koje je usvojilo arhivsko veće 1971. godine. Da bi smo pristupili obradi najpre smo podelili fotografije tematski i ukoliko je to bilo moguće i hronološki, a potom smo pristupili analitičkoj obradi jedne grupe fotografija. Tako su nastale grupe (sa rimskim oznakama) i u okviru njih podgrupe fotografija:
I OPŠTA ZBIRKA
A. Palić gde su fotografije razvrstane hronološki :
– A-1: Pre Drugog svetskog rata
– A-2: Posle Drugog svetskog rata
– A-3: Tonuće ženskog štranda (iz vremena)
– A-4: Razglednice Palića
B. Tramvaj
C. Sport
D. Razno
E. Sačuvani filmovi fotografija
II KAŠIRANE FOTOGRAFIJE
A. A. XVII – XIX vek
B. Gradska kuća
C. Radnički pokret
III ALBUMI
A. Dr Bela Maćašovski

2 vojaka
Macaovski

B. Ostali
IV RADNIČKI UNIVERZITET „Veljko Vlahović“
Period socijalističke izgradnje


V DIGITALIZOVANE FOTOGRAFIJE
A. Razno
U proteklom periodu izvršena je obrada fotografija iz tri rimske grupe I, II, III.
Za rimske grupe I i II urađen je analitički opis fotografija na karticama kao i prekucavanje tih kartica u kompjuter. Iz opšte zbirke (I) obrađeno je 202 fotografije a iz grupe kaširanih fotografija (II) 83 fotografije.
Iz rimske grupe III u kojoj se čuvaju albumi fotografija obrađena je grupa albuma dr Bele
Maćašovskog (dr Mattyasovszky Béla). Analitički inventar fotografija je ukucan u kompjuter. Za ovo grupu fotografija je izvršeni širi opis i istraživanje podataka koji su objavljeni u časopisu Istorijskog arhiva „Ex Pannonia“ broj 14. Sačuvana su četiri albuma i fotografije u rinfuzi:
1. prva knjiga sadrži 215 fotografija
2. druga knjiga sadrži 166 fotografija
3. treća knjiga sadrži 81 fotografiju
4. četvrta knjiga sadrži 46 fotografija.
– kao i fotografije u rinfuzi 232.
Sve fotografije datiraju iz perioda Prvog svetskog rata a nastale su na teritoriji Crne Gore,
Jadranske obale i Italije. Analitički opisi se nalaze u posebnom folderu.
Fotografije se čuvaju u kutijama i kartonskim koricama. U kutijama su fotografije iz rimske grupe I (2 kutije) kao i fotografije iz rimske grupe III. Fotografije iz rimske grupe II se čuvaju u kartonskim koricama kao i u kutijama velikog formata. Svaka fotografija je dobila svoju signaturu. Zbirka je otvorenog tipa koja se vremenom dopunjuje. U narednom periodu će se raditi na njenom daljem sređivanju.

19. februar 2013.              Tatjana Segedinčev
1862- FOTOGRAFIJE
1 1862- I OPŠTA ZBIRKA
A. Podgrupa Palić
– analitički opisi od: 1-54 – još i u 3 omota
– analitički opisi od: 1-20
– analitički opisi od: 1-14
– analitički opisi od: 1-12
B. Podgrupa tramvaj
– analitički opisi od: 1-27
C. Podgrupa sport
– analitički opisi od: 1-34
D. Razno
– analitički opisi od: 1-34 – još i u 1 omotu

2 E. Filmovi fotografija
– analitički opisi od: 8 filmova

II KAŠIRANE FOTOGRAFIJE
3 A. XVII-XIX vek br: 1-8 – još i u 1 omotu
4 A. XVII_XIX vek br: 9-15
5 B. Gradska kuća br: 1-36
6 C. Radnički pokret br: 1-8
7 C. Radnički pokret: 9-17
8 C. Radnički pokret: 18-27
III ALBUMI FOTOGRAFIJA
9 A. Dr Bela Maćašovski – u 4 albuma i u rinfuzi

 

Letopis Istorijskog arhiva u 2013. godini

objavljeno u http://suarhiv.co.rs/downloads/expannonia/exPannonia_18.pdf

Tamara Petković, arhivistkinja, Istorijski arhiv Subotica

 Letopis Istorijskog arhiva u 2013. godini

Uvod

Tokom 2013. godine članovi kolektiva Istorijskog arhiva Subotica bili su organizatori stručnih sastanaka arhivista, jednog stručnog izleta  i učestvovali su u aktivnostima koje su organizovali drugi arhivi u zemlji i inostranstvu. Najznačajniji događaj koji je održan u  organizaciji našeg arhiva je međunarodna arhivska konferencija „Šesti arhivski dan” kao i izdanje 17. broja časopisa „Ex Pannonia”.

Kulturno-propagandna i obrazovna delatnost

27. januar

U nesvakidašnjem, virtuelnom, obilasku arhiva su bili učenici Osnovne škole „Sečenji Ištvan” iz Subotice. Ideja o virtuelnom obilasku ustanova je potekla od nastavnice Aleksandre Tadić, a realizovana je u saradnji sa Gradskom bibliotekom Subotice posredstvom Rite Flajs bibliotekarke. Predavanje i upoznavanje sa arhivom, virtuelno, održala je Dijana Musin, arhivistkinja.

Učenici u Arhivu_resize

 1. februar

Za članove kolektiva je organizovan jednodnevni stručni izlet u Temišvar, u nekadašnje sedište Srpske Vojvodine. Obilazak i razgledanje grada je organizovano u pratnji lokalnog vodiča. Tom prilikom smo obišli Trg pobede (Opera, Saborna (rumunska) crkva), Trg slobode (gradska većnica, kip Device Marije i bista Decebala, poslednjeg dačkog kralja) i Trg jedinstva (stub kuge, rimokatolička katedralna crkva, Barokna palata (nekadašnje sedište Srpske Vojvodine), i Saborna crkva srpske pravoslavne crkve iz 1748 godine).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
U Temišvaru 
 1. maj

Učenici petih razreda osnovne škole „Ivan Goran Kovačić” su u prostorijama Istorijskog arhiva održali čas Istorije. Šetnju kroz arhiv, depoe i predavanja na mađarskom jeziku je održao Zoltan Mesaroš, arhivista.

Predavanje učenicima OŠ_resize
Kolega Zoltan  Mesaroš sa učenicima 
 1. jun

U prostorijama „Centra za stručno usavršavanje “ u Mokrinu, u organizaciji Društva arhivskih radnika Vojvodine, Istorijskog arhiva Pančeva i Istorijskog arhiva Kikinde, održana je stručna radionica za arhiviste Službe zaštite arhivske građe van arhiva, pod nazivom „Izrada jedinstvene Liste kategorija arhivske građe i registraturskog materijala sa rokovima čuvanja koja se primenjuje u srednjim školama“. Na savetovanju su učestvovali Zoran Veljanović, viši arhivista i Nikoleta Černek, arhivski pomoćnik.

 1. septembar

Istorijski arhiv je organizovao dvodnevnu međunarodnu arhivističku konferenciju pod nazivom „Šesti subotički arhivski dan” a tema skupa je bila „Javnost i arhiv”. Prvog dana  je održano stručno osposobljavanje za zaposlene u registraturama iz oblasti kancelarijskog i arhivskog poslovanja registratura – zaštita građe u nastajanju. Predavanje iz arhivistike uz praktične vežbe održali su predavači Stevan Mačković, arhivski savetnik – direktor Istorijskog arhiva Subotica, Tatjana Segedinčev, arhivski savetnik, Zoran Veljanović, viši arhivista i Branislav Egić, arhivski pomoćnik.       Tečaj arhivarima_resize

 1. septembar

Iz štampe izlazi časopis Istorijskog arhiva Subotica  Ex Pannonia, broj 17, koji obrađuje tematiku zavičajne istoriografije i podeljen  je na sledeće tematske grupe: studije, istorija sporta, istorija zdravstva, arhivistika, iz rada arhiva i prikazi. Časopis ima 131 stranicu.

Drugog dana konferencije prezentovana je 12 referata iz zemlje i inostranstva na temu skupa. Izlagači su bili:

– Istorijski arhiv Subotica, Zoltan Mesaroš;

– Arhiv županije Bač-Kiškun iz Kiškunfeleđhaze, Marta Kofalvine Onodi;

– Istorijski arhiv Bela Crkva, grupa autora/film;

– Arhiv grada Budimpešte, dr  Gabor Breinich;

– Državni arhiv Vukovar, Petar Elez;

– Arhiv Tuzlanskog Kantona, Omer Zulić;

– Arhiv Baranjske županije iz Pečuja, dr Imre Odor;

– Istorijski arhiv Novog Sada, Jugoslav Veljkovski.

Na kraj skupa podeljeni su sertifikati učesnicima skupa iz registratura, nakon čega je usledio obilazak Sinagoge i prigodan zajednički ručak.

 

Posteta sinagogi učesnika konferencije _resize
Poseta sinagogi učesnika konferencije 

 

 1. oktobar

Učenici srednje politehničke škole iz Subotice su bili u obilasku arhiva. Predavanje, šetnju kroz depoe, upoznavanje sa načinom rada ustanove kao i značajem arhiva, održao je na mađarskom jeziku Tibor Halas, arhivista.

Predavanje H. Tibora učenicima OŠ_resize
 Tibor Halas i učenici 
 1. novembar

Arhiv su posetili  i obišli studenti Učiteljskog fakulteta iz Baje na čelu sa prof. dr Janošem Majdanom. Predavanje i upoznavanje sa arhivom su održali Stevan Mačković i Tibor Halas.

 1. novembar

Najmlađi i najradoznaliji posetioci arhiva u 2013. godini bili su učenici IIa razreda Osnovne škole „Sonja Marinković“. Obilazak, razgledanje i upoznavanje sa arhivom održao je Zoran Vukelić, viši arhivista i Tamara Petković, arhivistkinja.

Poseta_resize Đaci u razgledanju Arhiva

Međuarhivska i institucionalna saradnja

 1. mart

Tročlana delegacija u sastavu Tatjana Segedinčev, Zoran Vukelić, i Zoran Veljanović su prisustvovali promociji prvog broja časopisa „Zapisi“ u izdanju Istorijskog arhiva Požarevac.

 1. april

Istorijski arhiv Sente je održao međunarodnu konferenciju istoričara i arhivista pod nazivom „Život na Potisju sredinom XX veka“. Istorijski arhiv Subotica su predstavljali Stevan Mačković, Tatjana Segedinčev, Tibor Halas, Zoltan Mesaroš, Zoran Veljanović i Dejan Mrkić, arhivski pomoćnik.

SKup u Senti_resize
 Skup u Senti  

 

16-17. maj

Društvo arhivskih radnika Vojvodine i Arhiv Vojvodine su bili domaćini dvodnevne međunarodne konferencije – okruglog stola arhivista pod nazivom „Arhivi u medijima” koja je održana u Novom Sadu. Smiljan Njagul, novinar Radio Subotice, izlagao je rad pod imenom „Istorijski arhiv Subotica u lokalnim elektronskim medijima”. Konferenciji su prisustvovali Stevan Mačković, Tatjana Segedinčev i Dejan Mrkić.

Prezentacija Smiljana Njagula Prezentacija u Hotelu Putnik_resize

 1. maj

Održan je dan arhiva Grada Novog Sada kome je prisustvovala četvoročlana delegacija našeg arhiva – Tatjana Segedinčev, Stevan Mačković, Zoran Veljanović i Zoran Vukelić.

Osvećenje Arhiva grada Novog Sada U Arhivu grada Novog Sada, osvećenje_resize

 1. maj

Stručni nadzor nad radom arhiva je obavila komisija iz Arhiva Vojvodine koju je predvodila Milena Popović Subić. Nadzor je izvršen nad svim oblastima rada koje arhiv obavlja.

 1. jun

Međunarodni dan arhiva obeležavao se u  Državnom arhivu Osijeka putem organizovanja međunarodnog okruglog stola sa temom „ Informiranje u prošlosti“. Istorijski arhiva Subotica su predstavljali Stevan Mačković, Tatjana Segedinčev i Dejan Mrkić.

17-19. jun

U organizaciji Mađarskog društva arhivista (MLE) u Estergomu je održan godišnji stručni skup sa preko 300 učesnika. Prisustvovao mu je Stevan Mačković.

 1. avgust

Izložba (na banerima uz propratni CD) pod nazivom „Subotica na starim kartama i mapama“ gostovala je  u Muzeju Kečkemeta. Postavili su je Stevan Mačković, Tibor Halas i Dejan Mrkić.

U Tuzli, u Bosni i Hercegovini je održan dvodnevni seminar na temu „Arhivska praksa 2013“ na kojem su učestvovali Stevan Mačković i Zoran Vukelić. Rad na temu „Naučno-informativna sredstva i korisnici, teorija i praksa u Istorijskom arhivu Subotica “, predstavio je Stevan Mačković.

Ispred Kantonalnog Arhiva u Tuzli_resize
Subotički arhivisti sa kolegam iz Pečuja ispred tuzlanskog Arhiva 

 

 1. oktobar

Stevan Mačković i Dejan Mrkić su prisustvovali „Arhivsko-muzejskoj vinskoj večeri“ u organizaciji Državnog arhiva u Vukovaru. Pozdrav u Vukovaru, Mackovic i Prutki 01 _resize

 1. oktobra

Halas Tibor i Stevan Mačković su uzeli učešće na Arhivskim danima u Kečkemetu.

 1. oktobar

Tročlana delegacija arhiva – Stevan Mačković, Tibor Halas i Dejan Mrkić su prisustvovali Arhivskom danu u Segedinu.

 1. oktobar

Na redovnoj izbornoj skupštini Društva arhivskih radnika Vojvodine, za člana predsedništva iz našeg arhiva je izabran Veljanović Zoran, viši arhivista, a za članove Skupštine Društva arhivskih radnika Tatjana Segedinčev, arhivska savetnica i Tamara Petković, arhiviskinja.

15-17.oktobar

Arhiv grada Budimpešte je organizovao stručno usavršavanje iz arhivistike, sa temom  „Digitalizacija u arhivima, stvaranje baze podataka, utvrđivanje zadataka, planiranja i rad na zaštiti arhivske građe“. Predstavnici našeg arhiva su bili: Stevan Mačković, Tibor Halas i Žolt Heže, informatičar – operater za unos podataka.

Radionica u Gradskom arhivu Budimpeste_resize
  Radionica o zaštiti i konzervacija građe
 1. oktobara

Konferenciji povodom obeleževanja dana Arhiva baranjske županije iz Pečuja prisustvovali su Stevan Mačković i Sanela Pletikosić.

 1. novembar

Kulturno-prosvetna zajednica Srbije i Kancelarija za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Vlade Republike Srbije, dodelila je Zoranu Veljanoviću, višem arhivisti Istorijskog arhiva Subotica, priznanje „Zlatna značka“ za dugogodišnji doprinos razvijanju kulturne delatnosti u oblasti arhivistike.

 1. decembar

U organizaciji  Istorijskog arhiva grada Novog Sada, održana je arhivistička konferencija kojoj su prisustvovali i na kojoj su učestvovali arhivisti iz Subotice Zoran Veljanović i Zoran Vukelić. Rad na temu „Valorizacija registraturskog materijala i arhivske građe u tranziciji – na primeru Službe zaštite arhivske građe van arhiva Istorijskog arhiva Subotica“, predstavio je Zoran Veljanović.

Zvanja

 1. decembar

Stručni arhivistički ispit za arhivskog pomoćnika je položio Goran Stantić, arhivski pomoćnik.

U  2013. godini stručni radnici arhiva su putem štampe, radio i TV emisija popularisali arhivističku struku. Davali su informacije povodom raznih jubileja ili događaja koji su se zbivali. Objavljivali su svoje radove, studije i prikaze u više stručnih časopisa iz arhivistike i zavičajne istoriografije.

Ilustracije iz Zbirke plakata

o plakatima više vidi na: http://expannonia.suarhiv.co.rs/ser/18

EX PANNONIA 18.

SADRŽAJ   STUDIJE  ZAVIČAJNA ISTORIJA

Stevan Mačković,  O javnim službenicima (službama) u Subotici (1918–1941)

Halász Tibor,   Szabadka 1914-ben a közgyülési jegyzökönyvek tükrében

Mrkić Dejan, „Mađarska zgrada” (Trg Lazara Nešića 2)

Žužana Kunkin, Tragom malo poznatog bakroreza Beograda iz 1694. godine

Csúszó Dezső, A bajai úti temető kápolnái (Szabadka)

Tatjana Segedinčev, Moj rođendanski poklon,  Ljudi i grad u vremenu (proteklih 50 godina, 1964–2014)

Mr Karlo Slavić, Podrum Jožefa Piukovića (Piukovics József) na Kelebiji

ISTORIJA ZDRAVSTVA 

Dr Emil Libman -Tatjana Segedinčev, Osnivanje i prve godine rada medicinske škole u Subotici (1947 – 1954)

ARHIVISTIKA       

Dijana Borenović, Zbirka plakata Istorijskog arhiva Subotica

Зоран Вукелић, Фонд 434, Општина Бајмок (1945–1965), 1945–1965 – један фонд

                        IZ ARHIVSKE GRAĐE

Зоран Вељановић, Два сведочанства о српским добровољцима  Сави Растовићу и Марку Вујиновићу, Прилог за историју српских добровољаца у Првом светском рату

IZ RADA ARHIVA

Tamara Petković,  Letopis Istorijskog arhiva za 2013. godinu

 PRIKAZI

Др Драго Његован, Водич кроз архивске фондове Историјског архива Суботица XVIII/1“, приредили Татјана Сегединчев и Зоран Вељановић, У издању Историјског архива Суботица, 2012. године

Зоран Вукелић, Библиографија Ex Pannonia 1-16 (1996–2012) У издању Малог историјског друштва, Нови Сад и  Градске библиотеке, Нови Сад,  2013. године

Marija Bujić, Secesija u subotičkim javnim zbirkama, Olga K. Ninkov – Ljubica Vuković Dulić, Gradski muzeja u Subotici, 2013. godine.

Olivera Skoko, Lica vremena – portreti iz umetničke zbirke Gradskog muzeja u Subotici I, Olga K. Ninkov, Gradski muzej Subotica, 2013.

Dr Mészáros Zoltán, Srđan Cvetković: U ime naroda, politička represija u Srbiji 1944-1953. Euro-Giunti, 2014.

1910 f 18 85 meghivo1939 f 18 400 proslava-13-novembra1940 f 18 409 dan-ujedinjenja-godisnjicaf 18 412 propagandni-plakat-madjarski-vojnicif 18 419 kralj-petar-II-stupio-na-prestof 18 423 proglas-miklos-horti-laslo-bardosif 18 440 poziv-trgovcima-i-zanatlijamaf 18 441 policijski-casf 18 442 letak-noo-19-oktobarf 18 444 naredjenje-ruskim-emigrantima-i-zarobljenicimaf 18 458 obavestenje-sahrana-partizanaf 18 492 radnja-vlasnistvo-narodnog-frontaf 18 560 duzijanca-68f 18 785 nedelja-arhiva-7-13-XIf 18 1083 poziv-za-vlasnike-klaviraf 18 1102 kialtvanyf 18 1224 za-bolji-zivot-detetaf 18 1228 uredjenje-starih-gradskih-centaraf 18 1245 legujabb-operettef 18 1315 nedelja-arhiva-1956f 18 1338 izlozba-prvi-svetski-rat-u-srbijif 18 1412 sest-vekova-subotice

Sporovi oko proslave dana ujedinjenja 1.XII, u 1928. godini

Iz arhivske građe:  IAS, F:47. Zapisnik 1928,  tačka 603 G.P. 18693/1928

 1. novembra 1928. godine, pod predsedništvom Velikog župana  Dušana Manojlovića Gradonačelnik je dr Dragutin Stipić.

Predlog Senata za proslavu desetogodišnjice Ujedinjenja 1. decembra

Iz rasprave: Dr Mirko Ivandekić ne vidi razloga, zbog kojeg bi se  imao  da  rasipa gradski novac, te priredi veselje sa pečenjem vola. Dok  priznaje,  da je taj razlog postojao 1799. god.  kada  je  Subotica  postala  sl. kr. gradom (poveljom Marije Terezije) i 1921. g. kada je potpisan Trianonski ugovor o miru (Trianon). Pogotovo ne vidi razloga da se ove godine svečano proslavi, kada su pale glave naših najboljih sinova. ( misli na atentan u Narodnoj skupštini, pri, aut.) Miško  Prćić se pridružio  obrazloženju dr Mirka  Ivandekića. “…jer se ne slavi sa pečenjem volova i  prasica,  nego  sa  dušom  i srcem, a pogotovo kada se grad nalazi u slabom finasijskom stanju…”  Reč je dobio  dr Milan Vukotić: “Značaj 1. decembra dublji je i  neprispodobivo veći od dana potpisa Traianonskog ugovora.  On  nosi  karakter  sretno okončanog rata  i razgraničenja sa severnim susedom, dok je dan 1. decembra  duhovnog  značaja  i  najveći  dan  naše  nacije, dan našeg neusiljenog, spontanog  konačnog narodnog  Ujedinjenja.  Nema  dana  u našoj staroj i novijoj istoriji, koji bi se s tom svetinjom mogao meriti. Vojvodina mora to naročiti ceniti.”

Matija Išpanović: Kako možete govoriti u ime Vojvodine!   Dr Mirko Iv. Ivandekić: ”Vi ste ovde stranac i niste ovlašteni  da u ime Vojvodine govorite”.

Dr Vukotić: ”Verujte mi, da nije neko  naročito  preimućstvo biti vojvođanin. Kad bi naši sugrađani  mađarske narodnosti bili pasivni prema ovoj svečanosti, bilo bi i razumljivo i donekle  opravdano.  Oni nemaju razloga, da se tome raduju, i mi kao ljudi, trebali  bi  da  tu zatvorimo jedno, do potrebe i oba  oka.  Ali  kada  ste  slovenske bunjevačke strane dolaze izgovori da se izbegne proslava radi  taktike i štednje, to je već akt neoprostive domaće sramote. Naša nesreća što su  u skupštini pale mrtve glave, ne  smije  biti  ni  razlogom,  kamo izgovorom, da se poriče kult našeg najvećeg dana.” Glasovi:  “ne  damo mi da nam se tu čitaju lekcije” i nastavak “Ali dok  se ponašanje radićevaca još dade razumeti njihovom mržnjom, kao i okolnosti  da  su to numere, kojima se komanduje iz Zagreba, kritika se odnosi na odbornika Blaška  Rajića, kojom se onih tričavih 20 000 dinara troška na tako cinički način persiflira, mora okarakterisati kao nepatriotska  u  nacionalnom pogledu. Blaško Rajić odbija  lekciju o patriotizmu, ističe da je on protiv predloga iz razloga štednje s  obzirom  na  teško  finansijsko  stanje grada. Gradonačelnik dr Dragutin Stipić: Onda niste se pozivali na slabo materijalno stanje grada, u pitanju povišenja plate župnicima.

Dr Dragomir Dimitrijrvić: Ustaje odlučno za  predlog  gr.  Senata jer je  1.  decembar  najveći  praznik za svakog  Srbina,  hrvata  i slovenca.  treba  za  to  odbaciti  strančarske  trzavice i svečano proslaviti taj dan. Ubeđen je da grupa  g.  Blaška  Rajića nije  protiv proslave 1. decembra nego samo protiv troškova iz finasijskih razloga, ali je ta svota tako minimalna, da se bezuvetno mora izglasati.

Predsednik (   ) osuđuje način i ton kojim se tretira pitanje proslave i prekida diskusiju o tome.

Sledi poimenično glasanje. U tom momentu napuštaju salu radićevci (   ) i radnici (   ) . Glasalo je ukupno 66, svi za predlog Senata.